Jobshift maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Jobshift gebruikt cookies en scripts van Google om je gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Uitzendbureau Zuid-Holland Uitzendbureau Zuid-Holland
Uitzendbureau Zuid-Holland

Privacy Statement Uitzendbureau Zuid-Holland B.V.

 1. Inleiding 
  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. behandelt en beveilgt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. u inzicht hoe Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. in voorkomende situaties conform de AVG met uw persoonsgegevens omgaat.

 2. Wie zijn wij 
  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. is een uitzendbureau wat kandidaten te werk stelt bij inleners. Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. is gevestigd in Reeuwijk aan de Leeghwaterstraat 13-01. 

  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. 

  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit voeren. Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 3. Technische informatie 
  Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website waarvan u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 4. Cookies 
  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 
  In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
  • Als u Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. rust;
  • Als de verwerking noodzakelijk is om uw en andermans vitale belangen te beschermen;
  • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van uitoefening van het openbaar gezag dat aan Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. is opgedragen;
  • Als de verwerker noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardige belangen van Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens 
  Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr- diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, bemiddeling, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid. 

  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
  • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
  • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. en van derden.
  • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
  • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling van vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
  • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
  • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
  • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
  • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
  • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
  • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
  • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
  • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
  • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 
  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Uitzendbureau Zuid-Holland B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. 

  • Uitzendbureau Zuid-Holland
   • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
   • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
   • Curriculum Vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
   • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
   • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
   • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
   • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
   • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet. 

  • Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer 
   Indien u voor Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. onderstaande gegevens verwerken:
   • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
   • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
   • Curriculum Vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
   • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
   • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
   • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), en een eventuele werkvergunning.
   • Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
   • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddeling, alsmede betreffende de beëindiging ervan.
   • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
   • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
   • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
   • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

 8. Derden 
  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Uitzendbureau Zuid-Holland B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

  De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

 9. Uw rechten 
  Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen. 

  Inzage en/of wijzigen gegevens 

  U kunt ons op elk gewenst moment via info@uitzendbureauzh.nl dan wel per brief (Leeghwaterstraat 13-01 / 2811 DT Reeuwijk) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. 

  Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. 

  Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. 

  Verwerking van uw gegevens beperken 

  Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@uitzendbureauzh.nl dan wel per brief op Leegwaterstraat 13-01 / 2811 DT Reeuwijk indienen. 

  Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte. 

  Recht om gegevens over te dragen 

  U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare vorm op vragen via info@uitzendbureauzh.nl . U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde. 

  Recht om vergeten te worden 

  Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@uitzendbureauzh.nl dan wel per brief op Leegwaterstraat 13-01 / 2811 DT Reeuwijk verzoeken al uw gegevens te verwijderen. 

  U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. 

  Procedure, responstermijn en kosten 

  Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. 

  Voor de behandelingen van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 10. Beveiliging 
  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 11. Bewaartermijn 
  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen met uitzondering van de gegevens van werkzoekende, deze gegevens zullen wij bewaren tot er een geschikte werkplek is gevonden en langer duurt dan de wettelijke termijn voorschrijft. Als u het hier niet mee eens bent dan kunt u ons hierover inlichten en zullen wij u gegevens direct verwijderen.

 12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek 
  Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Uitzendbureau Zuid-Holland B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@uitzendbureauzh.nl op per post naar Leeghwaterstraat 13-01 / 2811 DT Reeuwijk.

 13. Datalek 
  Is er sprake van een (vermoeden van) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@uitzendbureauzh.nl.

 14. Wijzigingen 
  Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Uitzendbureau Zuid-Holland B.V. en een betrokkene.

 15. Overige bepalingen 
  Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Uitzendbureau Zuid-Holland

Ontwikkeld door: Faceworks B.V.